Rekrutacja szkół do programu

Celem prowadzonych zajęć tenisowych w ramach projektu „Tenis w Krakowie” jest angażowanie dzieci z klas pierwszych i drugich krakowskich szkół podstawowych do nauki podstaw oraz doskonalenia umiejętności gry w tenisa.

Program miejski „Tenis w Krakowie” oparty będzie o formułę  ,,Tenis 10”, który jest częścią ogólnoświatowej inicjatywy „Play and Stay” zainaugurowanej w 2007 roku przez Międzynarodową Federację Tenisową (ITF). System ten funkcjonuje w ponad 50 krajach na całym świecie (m.in. USA, Kanada, Chiny, Francja, Niemcy, Holandia, Belgia), a  w 2010 r. został  wprowadzony w Polsce pod nazwą „Tenis 10”. Program ma na celu promocję tenisa wśród najmłodszych, adresowany do dzieci w wieku 6-10 lat. Jego ideą jest zaprezentowanie tenisa jako dyscypliny atrakcyjnej i łatwej do nauczenia.

Zajęcia dla klas
1-2
wielkość klasy/grupy
30 osób
8:00 - 11:30
Blok zajęć: 45 min
Rok szkolny 2020/21
Wrzesień - czerwiec
Zajęcia odbywają się 1x w tygodniu
Pon - Pt

Koordynacja programu

Jak dokonać rezerwacji

Regulamin zajęć tenisowych w ramach pilotażowego programu „Tenis w Krakowie” organizowanego przez Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy im. „Szarych Szeregów”

Regulamin uczestnictwa w zajęciach tenisowych obowiązuje wszystkie szkoły podstawowe Gminy Miejskiej Kraków, zwane dalej „Uczestnikami”, które zgłoszą się do programu „Tenis w Krakowie” poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego im. Szarych Szeregów, zwanego dalej „Organizatorem”.

 1. Program „Tenis w Krakowie” jest organizowany przez Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy im. „Szarych Szeregów”.
 2. Celem prowadzonych zajęć tenisowych w ramach projektu „Tenis w Krakowie” jest angażowanie dzieci z klas pierwszych i drugich krakowskich szkół podstawowych do nauki podstaw oraz doskonalenia umiejętności gry w tenisa. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne i dobrowolne. Program finansowany jest ze środków Gminy Miejskiej Kraków.
 3. Program miejski „Tenis w Krakowie” oparty będzie o formułę ,,Tenis 10”, który jest częścią ogólnoświatowej inicjatywy „Play and Stay” zainaugurowanej w 2007 roku przez Międzynarodową Federację Tenisową (ITF). System ten funkcjonuje w ponad 50 krajach na całym świecie (m.in. USA, Kanada, Chiny, Francja, Niemcy, Holandia, Belgia), a w 2010 r. został  wprowadzony w Polsce pod nazwą „Tenis 10”. Program ma na celu promocję tenisa wśród najmłodszych, adresowany do dzieci w wieku 6-10 lat. Jego ideą jest zaprezentowanie tenisa jako dyscypliny atrakcyjnej i łatwej do nauczenia, dzięki odpowiednio dostosowanemu sprzętowi:
 • miękkich i wolniejszych piłkach;
 • mniejszych i lżejszych rakietach;
 • niższych siatkach;
 • pomniejszonym kortom.
 1. Każdy Uczestnik biorący udział w programie jest zobligowany do zapoznania się z niniejszym regulaminem i do przestrzegania jego zasad. Proces rekrutacyjny do programu będzie odbywał się w sposób elektroniczny, poprzez specjalnie dedykowany panel na stronie www.ksos.pl.
 2. Po dokonaniu elektronicznego zapisu do programu „Tenis w Krakowie”, a następnie przesłaniu do Organizatora formularza zgłoszeniowego (zał.1), Uczestnik akceptuje i przyjmuje do stosowania warunki opisane w niniejszym regulaminie.
 3. Zajęcia tenisowe będą się odbywać w nowoczesnej hali tenisowej Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego o syntetycznej nawierzchni, która jest przystosowana do prowadzenia zajęć sportowych przez cały rok szkolny. Zajęcia dla zgłoszonej klasy będą prowadzone cyklicznie co tydzień, zawsze w stałych terminach i godzinach od września 2020 do zakończenia roku szkolnego w czerwcu 2021 r.
 4. Czas trwania jednostki zajęć – 45 minut.
 5. Maksymalna liczba dzieci w grupie – 30 osób.
 6. Szkoła chcąca wziąć udział w programie musi zapewnić:
 • dojazd na zajęcia tenisowe – Al. Powstania Warszawskiego 6,
 • odpowiedni plan zajęć dla klas pierwszych i drugich, umożliwiający dojazd i powrót z zajęć tenisowych. Plan zajęć bierze pod uwagę podwójne finansowanie prowadzenia zajęć przez instruktora tenisa i nauczyciela nauczania początkowego,
 • podstawowe ubezpieczenie dzieci uczestniczących w programie,
 1. Organizator w ramach realizacji programu zapewnia:
 • przeprowadzenie bezpłatnych zajęć tenisowych trwających 45 minut tygodniowo dla każdej zgłoszonej pierwszej lub drugiej klasy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021. Dopuszcza się prowadzenie zajęć dla maksymalnie 3 klas z jednej placówki;
 • wykwalifikowaną kadrę instruktorską;
 • sprzęt sportowy niezbędny do prowadzenia zajęć (m.in. rakiety tenisowe, piłeczki, przybory). Zawodnicy mogą posiadać własne rakiety tenisowe na zajęcia;
 • zorganizowanie weekendowego turnieju podsumowującego program „Tenis w Krakowie” (czerwiec 2021) z pamiątkowymi medalami, nagrodami, dyplomami i gwiazdami polskiego i światowego tenisa;
 • możliwość kontynuacji zajęć tenisowych w szkółkach tenisowych współpracujących z Krakowskim Szkolnym Ośrodkiem Sportowym, Al. Powstania Warszawskiego 6.
 1. Szkoła chcąca wziąć udział w programie powinna:
 • zaznajomić się z warunkami uczestnictwa w programie zawartymi w niniejszym Regulaminie;
 • wybrać i zaznaczyć (poprzez kliknięcie i wypełnienie danych) odpowiednią godzinę i termin dostępny w panelu harmonogramu zajęć na stronie ksos.pl;
 • przesłać formularz zgłoszenia (zał.1) oraz wypełnione Porozumienie (załącznik nr 2) między Organizatorem a Uczestnikiem o realizacji zajęć tenisowych w ramach programu „Tenis w Krakowie” na adres rekrutacj.tenis@ksos.pl (do 5 dni od zarezerwowania terminu na stronie i otrzymania potwierdzenia dokonanego zapisu). Załączniki nr 1 i 2 należy przesłać w formie skanu lub w 2 egzemplarzach dostarczyć osobiście do sekretariatu Organizatora.
 • w pierwszym tygodniu września na pierwsze zajęcia dostarczyć do nauczyciela – instruktora prowadzącego zajęcia w formie papierowej imienną listę uczestnictwa uczniów klasy z danymi potrzebnymi do rejestracji w systemie SIO (załącznik nr 3) opatrzoną pieczątką szkoły, podpisem dyrektora i wychowawcy klasy, pobraną ze strony ksos.pl w formie pliku excel. Dane te są wprowadzane do programu Silver Media, gdzie nauczyciele rozliczani są ze swoich zajęć.
 1. Zgłoszenia można dokonywać aż do momentu wyczerpania wolnych miejsc.
 2. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 klasy.
 3. Ilość miejsc w programie jest ograniczona (limit 20 grup ćwiczebnych), a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń poprzez system elektroniczny.
 4. Organizator będzie informował sukcesywnie każdą placówkę o zakwalifikowaniu się do programu drogą elektroniczną. W przypadku braku dotrzymania ww. terminów oraz braku dostarczenia wymaganych dokumentów, uznaje się rezygnację placówki z Programu i zwolnienie zarezerwowanego terminu dla innej.
 5. Wypełniona lista zbiorcza zostanie skopiowana przez Organizatora i dostarczona nauczycielom prowadzącym zajęcia. O każdej aktualizacji danych na liście zbiorczej należy od razu poinformować mailowo Organizatora.
 6. Listę obecności dzieci na zajęciach sprawdza nauczyciel/instruktor ze strony Organizatora.
 7. Rodzice oraz opiekunowie reprezentujący Uczestnika zezwalają swoim dzieciom na uczestnictwo w zajęciach „Tenis w Krakowie”, jednocześnie potwierdzają brak przeciwwskazań u dziecka do podejmowania aktywności fizycznej w ramach zajęć tenisowych.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa dla zdrowia dzieci wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu ćwiczeń w czasie zajęć sportowych organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami bezpieczeństwa i przepisami tenisowymi.
 9. Program zakłada podwójne finansowanie prowadzenia zajęć (nauczyciela nauczania początkowego oraz wykwalifikowanego nauczyciela/instruktora).
 10. Podczas zajęć tenisowych odbywających się w hali tenisowej dzieci pozostają pod opieką nauczycieli/instruktorów wytypowanych do prowadzenia zajęć przez Organizatora.
 11. Opiekunowie – nauczyciele reprezentujący Uczestnika odpowiadają bezpośrednio za przygotowanie dzieci do zajęć i inne czynności porządkowe oraz pozostawiony porządek.
 12. Opiekunowie – nauczyciele reprezentujący Uczestnika zobowiązani są do podania bieżących informacji o stanie zdrowia dziecka oraz ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania ćwiczeń. Stawienie się dziecka na zajęciach sportowych w ramach projektu „Tenis w Krakowie” jest równoznaczne z potwierdzeniem braku przeciwwskazań u dziecka do podejmowania aktywności fizycznej w ramach zajęć tenisowych.
 13. Dzieci obowiązuje posiadanie stroju sportowego oraz obuwia sportowego. Noszenie biżuterii i ozdób podczas zajęć jest zabronione.
 14. Grupa Uczestnika wraz z opiekunami/nauczycielami reprezentującymi Uczestnika zobowiązana jest stawić się punktualnie na zajęcia zgodnie z harmonogramem zajęć. Każde spóźnienie na zajęcia powoduje krótszy czas trwania zajęć.
 15. Wszystkie wątpliwości i kwestie sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 17. Organizator każdorazowo poinformuje Uczestników o zmianie regulaminu przez zamieszczenie jego nowej wersji na stronie internetowej www.ksos.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU  „TENIS W KRAKOWIE”

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy z siedzibą w Krakowie, al. Powstania Warszawskiego 6, reprezentowany przez Dyrektora Krzysztofa Augustyna. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – inspektor4@mjo.krakow.pl.

Dane osobowe uczestników są przekazywane administratorowi przez szkoły na mocy porozumienia, które zostało zawarte pomiędzy jednostkami Gminy Miejskiej Kraków.

Celem przetwarzania danych jest realizacja zajęć tenisowych w ramach projektu „Tenis w Krakowie” oraz promocja tenisa wśród najmłodszych w ramach ogólnopolskiego systemu „Tenis 10”, którego częścią jest krakowski program (szczegóły w Regulaminie).

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Prawo Oświatowe wraz z powiązanymi innymi ustawami i rozporządzeniami w związku z art. 6. ust. 1 lit. c, e RODO (to znaczy: wypełnienia obowiązku prawnego oraz zadań realizowanych w interesie publicznym) oraz w związku z art. 6. ust. 1 lit. f RODO (to znaczy: uzasadnionym interesem administratora danych są działania w zakresie promocji tenisa i KSOS, jako miejsca aktywnego wypoczynku w Krakowie).

Zakres danych obejmuje

W celu realizacji zajęć tenisa: Zgłoszenia dokonuje szkoła – imię i nazwisko dziecka, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, imiona rodziców, nr tel. rodziców, pesel (zgodnie z Prawem Oświatowym). Dane te są przetwarzane przez upoważnionych nauczycieli.

Informujemy, że mają Państwo prawo:

 1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, poprawienia,
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes UODO,
 3. dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania zajęć oraz archiwizowane przez 5 lat.
 4. odbiorcami danych osobowych są: podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

W celu realizacji zadań promocyjnych (dotyczy danych w postaci wizerunku dziecka i osób towarzyszących): Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania w trakcie zajęć zdjęć i krótkich reportaży filmowych, które prezentowane będą na stronie www.ksos.pl, fan page www.facebook.com/KSOSpl oraz przekazywane do celów redakcyjnych. W przypadku zdjęć umieszczanych na profilu w portalu Facebook, informujemy, że niektóre serwery znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tj. w USA, jednak Komisja Unii Europejskiej stwierdziła odpowiedni stopień ochrony zapewnianej na podstawie założeń Tarczy Prywatności UE-USA. Facebook informuje o przestrzeganiu tych regulacji (https://pl-pl.facebook.com/about/privacyshield).
W przypadku indywidualnych zdjęć lub wywiadów z dziećmi, rodzice zostaną poproszeni o zgodę.

Informujemy, że mają Państwo prawo:

 1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, poprawienia,
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes UODO,
 3. w dowolnym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw na adres Administratora,
 4. odbiorcami danych osobowych są:
  • podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów
  • np. Gmina Kraków w ramach rozliczenia projektu.
  • firma Studio DesiRe s.c., z którą Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy zawarł umowę powierzenia na obsługę elektroniczną projektu.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędny do udziału w programie „Tenis
w Krakowie”.
Dziękujemy za zapoznanie się z informacjami. Dołożymy wszelkich starań, aby Państwa dane były przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo oraz nie zostały przekazane nieupoważnionym, przypadkowym osobom.

Prosimy zapoznać się z harmonogramem zajęć.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy:

Rys. Wzór formularza zgłoszeniowego

Po prawidłowym wypełnienie formularza otrzymasz automatyczną odpowiedź o zarezerwowaniu wybranego terminu zajęć, w panelu pojawi się informacja „brak miejsc”.

Prześlij skan formularza zgłoszeniowego podpisany przez dyrektora szkoły do 30 minut od rejestracji na adres rekrutacja.tenis@ksos.pl.
Wypełnij formularz uwzględniając wszystkie zgłoszone klasy.

Po weryfikacji zgłoszenia Organizator prześle potwierdzenie zakwalifikowania się do programu z nadanym numerem ID do 7 dni od zakończenia rekrutacji.

Prześlij porozumienie podpisane przez dyrektora szkoły do 7 dni od otrzymania potwierdzenia od Organizatora.

Zapisy rozpoczynamy:

20 kwietnia o godzinie 10:00

Dokumenty do pobrania

Aktualizacja: 26 marca 2020