Klauzula Informacyjna

Klauzula Informacyjna

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy jest placówką oświatową, swoją działalność prowadzi zgodnie z Ustawą Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018r. poz. 996) i Ustawą o Finansach Publicznych.

KSOS działa z poszanowaniem Państwa prawa do decydowania o swoich danych osobowych zgodnie z Konstytucją, z której wynika obowiązek stosowania od dnia 25 maja 2018 roku RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE.

Wypełniając obowiązek uregulowany zapisami Art. 13 RODO Dział Gimnastyki Korekcyjnej KSOS informuje:
1. Administratorem danych osobowych jest Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy z siedzibą: Kraków Al. Powstania Warszawskiego 6.

2. Nr telefonu kontaktowego: (12) 411 58 66.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych e-mail: iod.mjo@um.krakow.pl

3. Dane osobowe uczestników zajęć są przetwarzane w celu realizacji działań profilaktyczno-zdrowotnych dzieci i młodzieży. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zajęcia korekcyjne realizowane są zgodnie z zatwierdzonymi programami postępowania korekcyjnego, w obiektach KSOS.

4. KSOS jest placówką zarejestrowaną w Wydziale Edukacji, w związku z czym ma prawny obowiązek swoją dokumentację prowadzić zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014r. § 10. Rozporządzenie określa zakres informacji wpisanych do dziennika lekcyjnego i innych dokumentów KSOS.

5. Zapisy na zajęcia korekcyjne odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną.
Obsługę platformy internetowej „Elektroniczny System Zapisów” prowadzi Firma Brandmark Agencja Interaktywna – na podstawie umowy powierzenia.
Zobowiązania zawarte w umowie obligują podmiot przetwarzający do działania zgodnie z art. 28 RODO tzn. zachowania gwarancji wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony praw osób, których dane dotyczą oraz zachowania pełnej poufności i zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt. 3 oraz spełnienia obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
7. Zgodnie z regulaminem, efekty całorocznej pracy dzieci poddawane są analizie, co stanowi podstawę do wprowadzania nowych metod i sposobów pracy w następnych latach. Materiały w formie zdjęć lub filmów stanowią
prawa autorskie KSOS i wykorzystywane są tylko do celów szkoleniowych oraz promocji własnej. Podstawą przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku jest zgoda osoby, a w przypadku dzieci zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

Wyrażenie zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych i wizerunku dla celów własnych Ośrodka, warunkuje przyjęcie dziecka do grupy.
Wyrażenie zgody dokonuje się w czasie zapisu dziecka do grupy.

8. Zapis dziecka do grup gimnastyki korekcyjnej jest dokonywany przez rodzica lub opiekuna prawnego.
Ze względu na specyfikę zajęć – profilaktyka zdrowotna i działania korekcyjne, wymagana jest indywidualna zgoda w brzmieniu:
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w grupowych zajęciach gimnastycznych na sali i pływalni w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym.
Jednocześnie oświadczam, że dziecko nie ma żadnych przeciwskazań lekarskich do udziału w tych formach ruchu. W przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych lub zaburzeń psychologiczno-wychowawczych, zobowiązuje się do przekazania informacji bezpośrednio do instruktora prowadzącego, a w razie potrzeby dostarczenia aktualnego zaświadczenia lekarskiego.
Wyrażenie zgody dotyczące danych zdrowotnych dziecka warunkuje przyjęcie dziecka na zajęcia.
Wyrażenie zgody dokonuje się w czasie zapisu dziecka do grupy.

9. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, zaprzestania przetwarzania oraz, jeżeli jest to możliwe, usunięcia ich.

10. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dziękujemy za zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną. Dołożymy wszelkich starań, aby Państwa dane były przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, nie zostały przekazane nieupoważnionym oraz przypadkowym osobom. Wszelkie formy przekazania danych innym podmiotom w przyszłości, będą z Państwem konsultowane.